Huisregels

Datum: 16 augustus 2013

Onderwerp: spelregels v.v. Hierden omgang en gedrag

Status:

  1. Definitief vastgesteld d.d. 11 september 2012
  2. Wijzigingen op de voorgaande versie staan vet en cursief weergegeven per 15 augustus 2013 geaccordeerd door bestuur en van kracht

Versie: 2.0

Doelstelling spelregels

De onderstaand weergegeven spelregels zijn te beschouwen als de huisregels waarvan in de missie van de v.v. Hierden melding wordt gemaakt. De spelregels zijn een herhaling van of aanvulling op statuten van de v.v. Hierden, op de algemeen erkende wet- en regelgeving van overheidswege en op de voorschriften zoals die van toepassing zijn verklaard door de KNVB. De spelregels dienen ter ondersteuning van onze transparante organisatie en zijn opgesteld ter ondersteuning van de missie van de v.v. Hierden:

  • Sociale binding, ‘beleven’ van voetbalplezier en actief bijdragen aan de maatschappij. Dat vindt de v.v. Hierden belangrijk.
  • v.v. Hierden investeert in de toekomst door binnen de financiële mogelijkheden het opleiden van jeugd centraal te stellen en te presteren op het hoogst mogelijke niveau.
  • Onze transparante organisatie en ‘huisregels’ garanderen voetbalplezier voor iedereen!

Toepasselijkheid spelregels v.v. Hierden

De spelregels zijn van toepassing voor iedereen die zich begeeft op de terreinen waarvan de v.v. Hierden gebruik maakt en voor iedereen die zich bevindt in de accommodatie in eigendom van de v.v. Hierden.

Beschikbaarheid statuten en spelregels

Elk lid kan kosteloos de statuten en spelregels ter beschikking krijgen. De spelregels zijn te vinden op de website www.vvhierden.nl. De statuten  zijn op te vragen bij de secretais van v.v. Hierden.

Handhaving

Elke aanwezige is verantwoordelijk voor het handhaven van de geldende regels en voorschriften van overheidswege, van de KNVB en van de v.v. Hierden. Elke aanwezige heeft de bevoegdheid en verantwoordelijkheid in redelijkheid iemand aan te spreken op zijn/haar gedrag en omgangsvorm. Het daadwerkelijk overgaan tot een formele strafmaatregel is uiteindelijk het recht en de plicht van het bestuur van de v.v. Hierden. Indien een overtreding valt onder de algemeen erkende wet- en regelgeving  van overheidswege en/of de voorschriften van de KNVB, dan is de strafmaat van overheidswege en/of van de KNVB uiteraard van toepassing. De v.v. Hierden conformeert zich aan de algemeen erkende wet- en regelgeving van overheidswege en aan de voorschriften van de KNVB. Indien een minderjarige zich niet aan de spelregels houdt, wordt hij/zij daarop aangesproken en wordt zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger geïnformeerd.

Nuttigen van alcohol en glaswerk

In aanvulling op de leeftijdsgrens van overheidswege is het nuttigen van alcohol toegestaan op de door de v.v. Hierden daarvoor aangemerkte locaties vanaf 12uur. De aanwezigen houden zich aan de instructies zoals die op enig moment van toepassing zijn. Instructies hebben betrekking op locaties en op gebruik van glaswerk. Er wordt geen glaswerk toegestaan op of rond de velden. Het nuttigen van zelf meegebrachte alcoholische dranken is niet toegestaan. De v.v. Hierden staat ook niet toe dat er alcoholische dranken in glaswerk (inclusief kratten bier) in de kleedkamers worden genuttigd.

Roken

Roken is alleen toegestaan buiten de gebouwen. Leiders, trainers en coaches die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van jeugdteams onthouden zich gedurende de wedstrijden en trainingen van het roken van genotsmiddelen. We zijn immers een voorbeeld voor onze jeugdige sporters.

Stimulerende middelen

Bij het vermoeden van het gebruik en/of in bezit hebben van stimulerende middelen behoudt het bestuur zich het recht voor hiervan aangifte te doen bij de politie.

Vernieling, beschadiging en vervuiling

Elke vorm van bewuste vernieling, beschadiging of vervuiling van roerende en onroerende goederen wordt niet getolereerd. De directe en/of indirecte schade die het gevolg is van bewuste vernieling, beschadiging en vervuiling wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker of zijn wettelijke vertegenwoordiger indien er sprake is van minderjarigheid.

Betreden kantine

Het betreden van de kantine met voetbalschoenen is niet toegestaan. Bij het betreden van de kantine geldt dat de instructies van het kantinepersoneel worden geaccepteerd en worden opgevolgd.

Materialen/materieel

De door de v.v. Hierden, al dan verkregen via sponsoren, beschikbaar gestelde materialen/materieel, zoals onder andere ballen, kleding en goals, worden als een goed huisvader beheerd en gebruikt. Begeleiders, trainers en coaches zien hierop toe en spreken individuen aan op hun verantwoordelijkheid. De leden van de materiaalcommissie hebben het recht en de plicht de misbruiker aan te spreken op zijn gedrag.

Betreden van velden

Voor het betreden van de velden houdt een ieder zich aan de op dat moment geldende instructies. Het dragen van passende kleding en schoeisel is een vereiste om de velden te mogen betreden.

Gebruik kleedkamers

Kleedkamers dienen na gebruik schoon te worden achtergelaten. Dit houdt in afval in de daarvoor bestemde afvalbakken en de kleedkamer na gebruik natrekken met de daarvoor beschikbare trekker.

Parkeren

Parkeren van auto’s, (brom)fietsen en scooters is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde vakken. Indien er sprake is van misbruik, dan kan de politie worden ingeschakeld. (Brom)fietsen en scooters zoveel mogelijk aansluitend aan het gebouw parkeren.

Spelerspas KNVB

Alleen betalende leden die de beschikking hebben over een geldige KNVB spelerspas mogen deelnemen aan wedstrijden die onder auspiciën van de KNVB worden gespeeld.

Wijzigingen ledeninformatie

De leden zijn verantwoordelijk voor het juist en volledig doorgeven van wijzigingen in hun naam, adres en woonplaats aan de ledenadministratie. Dit geldt ook voor wijzigingen in bankgegevens tbv de automatische incasso. Wijzigingen dienen uiterlijk binnen 2 weken te worden doorgegeven aan de ledenadministratie: [email protected]

Social media

De v.v. Hierden juicht het gebruik van social media toe mits deze ingezet worden ter ondersteuning van de missie van de v.v. Hierden en ter opbouw van de v.v. Hierden. Het kwetsen van individuen in woord en/of beeld wordt niet getolereerd. Dit geldt tevens voor het in diskrediet brengen van de v.v. Hierden in woord en/of beeld. Op generlei wijze wordt geaccepteerd dat de identiteit van de v.v. Hierden wordt aangetast.

Vervreemding/diefstal

Indien er sprake is van vervreemding/diefstal of zwaarwegende vermoedens zijn van vervreemding/diefstal van eigendommen van de v.v. Hierden, dan wordt daarvan aangifte gedaan bij de politie. Indien er sprake is van vervreemding/diefstal of zwaarwegende vermoedens zijn van vervreemding/diefstal van eigendommen van derden, dan wordt die derde dringend geadviseerd daarvan aangifte bij de politie te doen.

Kansspelen

Zonder toestemming van het bestuur is het verboden kansspelen te organiseren in of op sportpark Mheenzicht.

Taalgebruik

‘Vloeken mist elk doel’! en ‘Kanker verziekt je taal’! Deze slogans worden door de v.v. Hierden volledig onderschreven. Leiders, trainers, coaches en scheidsrechters zijn er verantwoordelijk voor dat gevloek, gescheld en verbaal geweld wordt voorkomen en wordt bestraft. De scheidsrechters worden geïnstrueerd direct op te treden bij gevloek, gescheld, getier en het uiten van aanstootgevende teksten, waaronder ook worden verstaan verwensingen in termen van allerhande ziekten. Leiders, trainers en coaches hebben de bevoegdheid bij overschrijding van de normale omgangsvormen een speler te verwijderen van het speelveld.

Discriminatie en pesten

Discriminatie naar aard, ras of geloof wordt niet getolereerd. Dit geldt ook voor pestgedrag. Leiders, trainers, coaches en leidinggevenden worden geacht discriminatie en pesterijen in de kiem te smoren en correctief op te treden.

Vervoer

Voor het deelnemen aan het verkeer gelden uiteraard de algemeen erkende wet- en regelgevingen. In aanvulling stelt de v.v. Hierden dat elke vorm van wegmisbruik en het onder invloed van verdovende middelen en alcohol besturen van een auto waarin leden van de v.v. Hierden meerijden niet wordt getolereerd. Aan iedere berijder en meerijder de opdracht elkaar op verkeerd gedrag aan te spreken. Indien er gevoelens van ongenoegen zijn en blijven, dan heeft een ieder de verantwoordelijkheid deze te melden aan het bestuur.

‘Op de platte kar’

Het vieren van een kampioenschap of promotie gaat nagenoeg altijd gepaard met een ronde op de ‘platte kar’. Het bestuur en daarmee de v.v. Hierden is niet verantwoordelijkheid voor eventuele ongevallen en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe en/of indirecte gevolgen. Directe en indirecte schade zijn de verantwoordelijkheid van het betreffende team en de door het team aangestelde bestuurder van het trekkende voertuig.

Vertrouwenspersoon

De v.v. Hierden heeft een vertrouwenspersoon beschikbaar voor zaken waarvoor iemand in vertrouwen zijn verhaal kwijt kan. Contactgegevens zijn verkrijgbaar via de website en/of bij het bestuur. Indien gewenst is er de gelegenheid om professionele hulp/ondersteuning te verkrijgen bij de KNVB. Het bestuur stelt zich ongeacht het onderwerp coöperatief op.

Klachtenprocedure

De v.v. Hierden kent een formele klachtenprocedure. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend tav de secretaris van de v.v. Hierden. Afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht kunnen de klager en het bestuur minimaal vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris besluiten een onafhankelijke klachtencommissie te benoemen. Op een klacht wordt uiterlijk binnen een maand na indienen schriftelijk gereageerd door het bestuur.

Formele communicatiestructuur

De interne communicatie en informatievoorziening verloopt via de formele organisatiestructuur. Vanuit het bestuur wordt het zogenaamde 4-ogenprincipe benut om zwaarwegende aspecten juist, tijdig en volledig te bespreken. Via de website www.vvhierden.nl kan elke belanghebbende de vrij beschikbare informatie vinden. Elk lid heeft een breng- en haalplicht in deze.

Uitingen ter ondersteuning van de identiteit van de v.v. Hierden

Elke vorm van uitingen aangaande de v.v. Hierden in woord en beeld vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur geeft de randvoorwaarden aan en keurt voorafgaand aan officiële publicatie de uitingen. Het bestuur borgt dat identiteit en imago in overeenstemming zijn en roept een ieder op hieraan bij te dragen.

Melding ‘misstanden’

Van een ieder wordt verwacht dat indien er sprake is van overtredingen, buitensporigheden of misstanden binnen het verantwoordelijkheidsgebied van de v.v. Hierden daarvan melding wordt gedaan bij het bestuur. Het is ieders verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan de missie van de v.v. Hierden. Alleen samen zijn we succesvol!!

Hierden, 16 augustus ’13