Nieuws

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

25 oktober 2022 - Nieuwsberichten

Geacht lid,

Hierbij wordt u/jij uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de v.v. Hierden. Deze vindt plaats op woensdag 16 november 2022 in onze kantine op Sportpark Mheenzicht. De vergadering start om 19.30 uur.

Ingevolge art. 17 lid 1 van de statuten van de v.v. Hierden hebben alle leden die 18 jaar of ouder zijn toegang tot de Algemene ledenvergadering en hebben daarin 1 (zegge: één) stem. Wilt u vooraf de stukken inzien? Dat kan. Op dinsdag 15 november 2022 van 19.30 uur tot 21.00 uur kunt u de vergaderstukken inzien in de bestuurskamer op Sportpark Mheenzicht.

Graag zien wij specifieke vragen voorafgaand aan de vergadering tegemoet , deze kunnen worden ingediend via mail bij [email protected]

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen notulen ALV 12 november 2021
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag Voorzitter
 5. Jaarverslag Secretaris
 6. Jaarverslag Penningmeester
 7. Jaarverslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Vaststelling contributie
 10. Vaststelling begroting
 11. Verkiezing Bestuursleden

a. Aftredend en herkiesbaar: Alice Haklander

b. Aftredend en niet herkiesbaar: Gert-Jan Bronkhorst en Erik Vermeulen

c. Vacatures:

i. Jeugdzaken; aangaande deze functie kunnen wij melden dat Hong Fung kandidaat is gesteld door het bestuur. Tijdens de ALV vragen wij de leden om goedkeuring.

ii. Commerciële zaken; aangaande deze functie kunnen wij melden dat Robin van den Berg kandidaat is gesteld door het bestuur. Tijdens de ALV vragen wij de leden om goedkeuring.

iii. Facilitaire zaken; aangaande deze functie kunnen wij melden dat Erik Dirksen kandidaat is gesteld door het bestuur. Tijdens de ALV vragen wij de leden om goedkeuring

d. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich wenden tot het bestuur

 1. Rondvraag
 2. Afsluiting

Namens het bestuur,

Leendert Foppen (secretaris)

Nieuws tips?

Informeer de redactie door een email te sturen naar [email protected].