Nieuws

Uitnodiging ALV vrijdag 12 november 2021

29 oktober 2021 - Nieuwsberichten

Geacht lid,

Hierbij wordt u/jij uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de v.v. Hierden. Deze vindt plaats op vrijdag 12 november 2021 in onze kantine op Sportpark Mheenzicht. De vergadering start om 20.00 uur.

Ingevolge art. 17 lid 1 van de statuten van de v.v. Hierden hebben alle leden die 18 jaar of ouder zijn toegang tot de Algemene ledenvergadering en hebben daarin 1 (zegge: één) stem.

Wilt u vooraf de stukken inzien? Dat kan. Het jaarverslag van de Voorzitter en de Secretaris zullen vanaf 30 oktober 2021 te vinden zijn op www.vvhierden.nl. Op donderdag 11 november 2021 van 20.30 uur tot 21.30 uur kunt u het financieel verslag vooraf inzien.

Graag zien wij specifieke vragen voorafgaand aan de vergadering tegemoet , deze kunnen worden ingediend via mail bij [email protected] Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen notulen ALV 5 maart 2021
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag Voorzitter
 5. Jaarverslag Secretaris
 6. Jaarverslag Penningmeester
 7. Jaarverslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Vaststelling contributie
 10. Vaststelling begroting
 11. Horecavrijwilligers
 12. Verkiezing Bestuursleden

a. Aftredend en herkiesbaar: Ariën van Nijhuis, GertJan Bronkhorst, Gert-Jan Prophitius, en Jacco van ’t Slot (Voorlopig voor 1 jaar)

b. Aftredend en niet herkiesbaar: Henk Timmer, Gerrit van den Berg, Martin Dooijeweerd en Peter Epe

c. Vacatures: Voorzitter, Penningmeester, Commerciële zaken

 1. Rondvraag
 2. Afsluiting

Namens het bestuur van v.v. Hierden Gert-Jan Prophitius (secretaris)

Nieuws tips?

Informeer de redactie door een email te sturen naar [email protected].