Nieuws

Uitnodiging Digitale Algemene ledenvergadering op 5 maart 2021

13 februari 2021 - Nieuwsberichten

Geacht lid,

Via de website heeft u kunnen vernemen dat de ALV van v.v. Hierden tot tweemaal toe is uitgesteld. Als bestuur hebben wij dit besluit tot tweemaal toe dienen te nemen, omdat het door diverse coronamaatregelen onmogelijk was om fysiek bij elkaar te komen. Met de nu geldende maatregelen en de huidige status van het coronavirus ziet het er niet naar uit dat we als leden op korte termijn fysiek bij elkaar kunnen komen, daardoor heeft het bestuur besloten om de ledenvergadering dit jaar digitaal te laten plaatsvinden.

Hierbij wordt u/jij uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de v.v. Hierden. Deze vindt digitaal plaats op vrijdag 5 maart 2021 via Microsoft Teams. De digitale vergadering start om 20.00 uur.

Ingevolge art. 17 lid 1 van de statuten van de v.v. Hierden hebben alle leden die 18 jaar of ouder zijn toegang tot de digitale algemene ledenvergadering en hebben daarin 1 (zegge: één) stem.

Omdat de vergadering digitaal wordt gehouden, is het van belang dat u zich vooraf aanmeldt voor de digitale vergadering. Dat kunt u doen door voor 1 maart 2021 een e-mail te sturen naar [email protected], o.v.v. “Deelname ALV”. U ontvangt dan voor de vergadering een Microsoft Teams uitnodiging op het e-mailadres waar u zich mee heeft opgegeven, via deze link kunt u deelnemen aan de vergadering.

Wilt u vooraf de stukken inzien? Dat kan. Het jaarverslag van de Voorzitter en de Secretaris zullen vanaf 1 maart 2021 te vinden zijn op www.vvhierden.nl. Op donderdag 4 maart 2021 van 20.30 uur tot 21.30 uur kunt u digitaal het financieel verslag vooraf inzien. Mocht u bij de inzage aanwezig willen zijn, dan dient u zich voor 1 maart 2021 aan te melden via [email protected], u ontvangt dan een Microsoft Teams uitnodiging op het e-mailadres waar u zich mee heeft opgegeven, via deze link kunt u deelnemen aan de inzage.

Omdat de vergadering digitaal plaatsvindt, zien wij specifieke vragen graag voorafgaand aan de vergadering tegemoet , deze kunnen worden ingediend via mail bij [email protected]

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen notulen ALV 29 november 2019
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag Voorzitter
 5. Jaarverslag Secretaris
 6. Jaarverslag Penningmeester a. Kledingplan/ shirt
 7. Jaarverslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Vaststelling contributie
 10. Vaststelling begroting
 11. Verkiezing Bestuursleden Aftredend en herkiesbaar: Alice Haklander, Erik Vermeulen Aftredend november 2021: Henk Timmer, Gerrit van den Berg, Gert-Jan Prophitius Martin Dooijeweerd, Peter Epe, GertJan Bronkhorst
 12. Rondvraag
 13. Afsluiting

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van v.v. Hierden

Gert-Jan Prophitius (Secretaris)

Nieuws tips?

Informeer de redactie door een email te sturen naar [email protected].